Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Säveltäjät ry
Y-tunnus: 0217069-5
osoite: Kampin huippu, Urho Kekkosen katu 2 C, 6. krs.
kotipaikka: HELSINKI
p. 09-44 55 89
sähköposti: saveltajat@composers.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Maisa Mikkonen
osoite: Kampin huippu, Urho Kekkosen katu 2 C, 6. krs., 00100 HELSINKI
p. 09-44 55 89
sähköposti: maisa.mikkonen@composers.fi

Henkilörekisterin nimi

Klaavi.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää listaa Madetoja-säätiön, Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston ja Georg Malmstén -säätiön apurahojen hakijoista. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan Käyttäjältä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 9) avustuksella, seuraavissa tilanteissa:

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Käyttäjän tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Käyttäjään. Palvelun tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista ilman evästeitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy evästeiden tallentamista koneelleen, hän ei saa käyttää Palvelua.

Henkilötietojen luovuttaminen

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja luovutetaan poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Käyttäjän tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa Palveluun liittyvien tehtäviensä täyttämisesä. Tällaisia henkilöitä ovat Madetoja-säätiön, Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston ja Georg Malmstén -säätiön komiteat ja toimistohenkilökunta, sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Suomen Säveltäjät ry:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään SuperHelio Oy:n (tekninen ylläpitäjä) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. henkilökohtainen käyttöoikeuden rajaaminen, sekä vahva salaus tietoliikenneyhteyksissä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.